Мета: формування навичок практичного володіння іноземною мовою як засобом спілкування в освітній, науковій та професійній сферах.

Завдання: формування загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

 

Мовленнєві уміння, що формуються:

Аудіювання: розуміти  мовлення у процесі академічного та професійно орієнтованого спілкування під час прослуховування лекцій, доповідей, аудіозаписів,  веденні бесід, дискусій тощо.

Діалогічне мовлення: вміти грамотно та стилістично правильно висловлювати думку, аргументувати свою позицію та влучно реагувати на репліки співрозмовника під час диспутів та обговорень доповідей.

Монологічне мовлення: вміти грамотно та стилістично правильно будувати монологічні висловлювання, виступати з підготовленими презентаціями на теми академічного та професійного спрямування.

Читання та переклад: розуміти
та інтерпретувати форми писемного мовлення, зокрема тексти наукового стилю, академічну, наукову та ділову кореспонденцію, перекладати інформацію наукового характеру з іншомовних джерел на українську мову.

Професійне письмо: вміти вести ділове та академічне листування іноземною мовою, укладати тексти проспекту дисертації, наукової доповіді, наукових статей та анотацій до них, враховуючи лексичні, граматичні та стилістичні особливості іншомовних текстів ділового та наукового стилів мови.

Теми для вивчення та обговорення

  1. Ділове та професійне листування іноземною мовою.
  2. Лексичні особливості іншомовних текстів офіційно-ділового та наукового стилів.
  3. Граматичні особливості іншомовних текстів офіційно-ділового та наукового стилів.
  4. Стилістичні особливості іншомовних текстів офіційно-ділового та наукового стилів.
  5. Комунікативні особливості іншомовних текстів офіційно-ділового та наукового стилів.
  6. Іншомовна фахова термінологія.
  7. Лінгвістичні трансформації в процесі перекладу текстів наукового стилю.
  8. Написання, реферування та анотування текстів наукового стилю.
  9. Наукові конференції, їх підготовка та проведення.
  10.  Презентація наукової доповіді на тему дисертаційного дослідження.

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форми ділової мови відповідно до фаху, навчити студентів основних принципів користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення сучасних ділових паперів.

 

Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

До закінчення курсу студенти повинні:

- ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

- складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів факультету економіки і підприємництва.

За спеціальностями:
6.030509 «Облік та аудит»
6.030504 «Економіка підприємництва»
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030507 «Маркетинг»