Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах світового ринку, розгляд форм і методів вітчизняного, європейського та світового досвіду маркетингової діяльності у виробничій  та невиробничій сферах. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

-       вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів сучасного маркетингу;

-       набуття практичних навичок розв’язання конкретних ринкових ситуацій (кейсів), маркетингових завдань та проблем;

-       формування вмінь творчого пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва за рахунок використання концепції соціально-етичного маркетингу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи та методи організації маркетингової діяльності підприємства, формування комплексу маркетингу та його ринкового інструментарію;

вміти: користуватися методиками оцінки ринків, конкурентоспроможності підприємств та їх продукції, ефективності маркетингу.