Податковий менеджмент представляє систему управлінських рішень під час здійснення процесу оподаткування на макро- та мікрорівні. Дана сфера діяльності є прямо залежною від суто практичних заходів та фіскальних технологій, а також від діяльності законодавчих органів держави.

Дисципліна вивчається студентами спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітнього рівня "Магістр"  та є основою формування теоретичних знань і практичних навичок у сфері управління процесом оподаткування.

Курс дисципліни «Податковий менеджмент» орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами в результаті вивчення інших фінансових дисциплін.

Ціль навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» – формування у студентів системи спеціальних знань у сфері податкових відносин, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами з приводу управління податковою діяльністю.