Мета курсу - формування у студентів знань, умінь і навичок застосування технологій реалізації інтернет-маркетингу, використання методів інтернет-реклами, її інструментарію при роботі на різних сегментах ринку; базова підготовка за технологіями маркетингових досліджень в Інтернеті і навички щодо застосування даних технологій, достатні для подальшої самостійної роботи зі спеціальною літературою та вивчення спеціальних дисциплін. 

Основні завдання вивчення дисципліни:

1. формування у студентів необхідних знань з дисципліни;

2. ознайомлення з технічними, алгоритмічними, програмними та технологічними рішеннями, використовуваними в даній області;

3. створення і розвиток у студентів умінь методичного та прикладного характеру, необхідних в інтернет-маркетингу;

4. вироблення практичних навичок аналітичного та експериментального дослідження основних методів і засобів, використовуваних в області, що вивчається в рамках

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-      особливості Інтернет-маркетингу;

-      аудиторію Інтернету;

-      принципи стратегічного планування в Інтернеті;

-      властивості інформаційних товарів;

-      специфіку ціноутворення в Інтернеті;

уміти:

- здійснювати пошук маркетингової інформації у віртуальному середовищі;

-      проводити анкетування в Інтернеті;

-      розробляти інтернет-стратегію підприємства;

-      здійснювати сервіс і підтримку споживачів за рахунок застосування інтернету;

-      застосовувати комплекс Інтернет-комунікацій.