Курс «Міжнародні розрахунки і валютні операції» розкриває питання, які пов’язані з вивченням технології здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій, форм і засобів розрахунків, платіжних інструментів, документарного забезпечення зовнішньоторговельних операцій, особливостей організації міжнародного кредитування, гарантійного банківського забезпечення, методів управління ризиками в системі міжнародної торгівлі.

Метою курсу є формування системи знань та практичних навичок щодо стандартів реалізації міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом курсу є процес планування та організації міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання.

Методичною і теоретичною основою курсу є законодавчі та нормативно-правові документи, теоретичні і практичні напрацювання вітчизняних фахівців у сфері валютних та кредитно-розрахункових операцій. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • особливості валютно-фінансового середовища міжнародної діяльності підприємства;

 • основи валютних відносин;

 • підходи до управління ризиками при здійсненні міжнародних торговельних операцій;

 • форми міжнародних розрахунків і специфіку їх застосування;

 • специфіку формування валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних договорів (контрактів) з урахуванням потенціалу розрахункового інструментарію;

 • альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності;

 • основні засади проведення міжнародних лізингових, факторингових та форфейтингових операцій комерційними банками;

 • аспекти діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій в частині кредитування національних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

вміти:

 • аналізувати реальну ситуацію на валютних ринках;

 • ідентифікувати ризики при здійсненні валютних операцій;

 • застосовувати комерційні і фінансові методи страхування валютних ризиків;

 • обирати стратегію управління ризиками при здійсненні міжнародної діяльності;

 • вибирати й формулювати оптимальні валютно-фінансові умови зовнішньоекономічного договору (контракту);

 • обирати найбільш ефективну та адекватну умовам зовнішньоторговельного договору (контракту) форму міжнародних розрахунків;

 • обирати оптимальні умови міжнародного кредитування;

 • надавати документарне забезпечення розрахункових, валютних і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій і семінарських занять. Певна частина програмного матеріалу повинна бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та науково-пошукових завдань.