Необхідність підвищення рівня економічної освіти в Україні потребує розробки стратегії і тактики викладання економічних дисциплін на засадах національної концепції економічної освіти. В умовах постсоціалістичного розвитку, коли у старшого покоління немає ринкового мислення, надзвичайно важливою стає освіта молоді.

Основним завданням економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом — економічно обгрунтовану практичну діяльність. Але якщо теоретично формулювати цю мету дуже просто, то її практична реалізація створює неабиякі проблеми.

Значення методики викладання економічних дисциплін нині недооцінюється. В практиці викладання економіки (крім кадрових та фінансових проблем) найважливішим є не тільки розкрити зміст економічних категорій та концепцій, але знайти ефективні форми знань, домогтись їх засвоєння на рівні мислення та поведінки людини. А це вже сфера методичних проблем навчання.

Мета вивчення дисципліни – озброїти майбутнього  фахівця економічного профілю теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері викладання економічних дисциплін. Вивчення дисципліни ґрунтується на тісному взаємозв'язку з іншими фундаментальними теоретичними і прикладними навчальними дисциплінами, насамперед такими, як "Макроекономіка", "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка", тощо.

Вивчення дисципліни «Методика викладання економіки» спільно з рядом інших фінансово-економічних дисциплін забезпечує підготовку дипломованих фахівців економічного профілю.

Програма враховує те, що курс " Методика викладання економіки" належить до вибіркових дисциплін для студентів-магістрів економічних спеціальностей вищого навчального закладу а також те, що становлення та розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють вимоги до фахівців економічного профілю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

– знати сутність методики викладання економічних дисциплін;

– вміти використовувати на практиці основні методи проведення занять (лекцій, семінарів, диспутів, тренінгів, «мозкових атак», тощо) з дисциплін економічного циклу.

По закінченню вивчення курсу студент повинен мати базові знання, необхідні йому для практичного застосування методів навчання економічних дисциплін.