Мета викладання навчальної дисципліни – освоєння компетенцій, необхідних для підготовки управлінських кадрів, які володіють сучасними методами і технологіями управління підприємством, формування у здобувачів цілісної системи знань щодо сучасної теорії менеджменту, глибше засвоїти теоретичні знання, систематизувати їх, отримати практичні рекомендації для майбутньої діяльності, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, полегшити самоосвіту з курсу в цілому та самостійне вивчення окремих проблем курсу.

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення концептуальних положень сучасної теорії менеджмент; освоєння методології, теоретико-методичних основ і практичних навичок менеджменту; оволодіти комплексом сучасних принципів і методів управління; вивчення теоретичних та методичних засад організації й управління інноваційною діяльністю на підприємстві, у тому числі управління персоналом організації-інноватора; формування комплексу знань щодо управління інтелектуальною власністю на підприємстві як основою його інноваційного розвитку.

Теми навчальної дисципліни: Суть, роль і методологічні основи сучасної теорії менеджменту. Закони, закономірності, принципи та методи сучасної теорії менеджменту. Функції та технологія сучасної теорії менеджменту. Соціально-психологічні аспекти менеджменту. Інноваційний менеджмент. Ефективність управління.