В сучасних умовах розвитку національної економіки України та бажання країни досягати конкурентних переваг підприємствам як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках потрібно обов’язково застосовувати інтелектуальні ресурси, впроваджувати сучасні наукомісткі технології, розробки якісно нової продукції, технологічних інновацій.

Тому метою даного предмету є ознайомити студента з методологією стратегічного планування і розробка стратегії управління інноваційним розвитком, яка б створювала умови для організації управління інноваціями та дозволяла сформувати ефективний інструментарій її реалізації.

Завданням предмету є:

- розкрити сутність і зміст таких категорій як стратегічне управління, стратегія інноваційного розвитку підприємства, інновація підприємства, інноваційний розвиток підприємства;

- визначити об’єкт та предмет наукових досліджень у сфері стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства;

- на підставі сутнісного змісту зазначених категорій визначити можливі напрями інноваційного розвитку підприємства;

- встановити взаємозв’язок напрямів інноваційного розвитку підприємства із складовими інтелектуального капіталу підприємства;

- визначити принципи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства;

- розробити концепцію інноваційного розвитку підприємства з урахуванням напрямків інноваційного розвитку та їх взаємозв’язку із складовими інтелектуального капіталу підприємства;

- обґрунтувати систему оціночних показників та індикаторів інноваційного розвитку підприємства.

Перелік тем:

  1. Розвиток методології стратегічного планування.
  2. Сутність процесу управління інноваційним розвитком підприємства.
  3. Стратегічний аналіз як метод діагностики зовнішнього середовища підприємства.
  4. Аналіз інноваційного потенціалу підприємства.
  5. Формування альтернативних інноваційних стратегій, вибір та оцінка.
  6. Етапи розробки та реалізації інноваційної концепції.
  7. Запровадження інноваційної концепції та забезпечення її реалізації.