Метою викладення навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» є: формування у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Предметом навчальної дисципліни є відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, установлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості в банку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» є:

-          визначення сутності, цілей та провідних засад банківського менеджменту;

-          ознайомити студентів з видами організаційних структур, системи управління в банку;

-          визначити роль планування у системі управління та ознайомити, із методологією процесу стратегічного та оперативного планування у банку;

-          сформувати у студентів системний підхід до управління прибутковістю та ризиками, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку;

-          навчити студентів ефективно використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку;

-          поглибити загальну фахову підготовку слухачів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: про значимість науки для практичної діяльності; основні тенденції розвитку фінансової науки;

уміти: приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку; аналізувати організації основних напрямів проведення фінансових операцій в банку; застосовувати відповідні методи управління, адекватні щодо конкретної ситуації, яка виникає при управлінні банком.

Міждисциплінарні зв’язки.

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає прослухавши перелік навчальних дисциплін гуманітарного та професійного циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, як: «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Страхування», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємств», «Національний банк і грошово-кредитна політика».

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів.

Після вивчення курсу «Банківський менеджмент» студенти повинні оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками стосовно банківської діяльності, принципів роботи, ефективного управління.