Мета та завдання навчальної дисципліни

Трансформація економіки України до ринкових механізмів господарювання створила об'єктивні передумови для утворення нової системи контролю за державними фінансами на різних рівнях управління. Це вимагає зміни підходів і принципів щодо організації та здійснення державного фінансового контролю у сфері народногосподарського комплексу.

Вирішальну роль у цьому процесі відіграватиме введення в дію Закону України "Про фінансовий контроль в Україні", "Бюджетний кодекс України" та інших законодавчих актів.

Метою і завданням дисципліни є розкриття суті державного фінансового контролю, прикладного змісту основних понять і категорій; засвоєння основ організації та методики проведення контрольно-ревізійної роботи; методичних прийомів і способів контролю щодо суб'єктів і об'єктів ревізій, систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації його наслідків; виховання відповідальності, дотримання етики роботи працівників державного фінансового контролю, прав і обов'язків ревізорів, встановлених чинним законодавством України.

Предмет курсу "Державний фінансовий контроль" включає принципи організації і проведення контролю різними фінансами, характеристику основних напрямів контрольно-ревізійної роботи стосовно встановлених суб'єктів і об'єктів такого контролю на різних рівнях управління.

Основні завдання курсу:

-    ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо теоретичних засад і організації державного фінансового контролю на різних рівнях управління;

-    вивчення сутності і функцій органів, які здійснюють державний фінансовий контроль;

-    вивчення і практичне засвоєння основних положень організації і методики контрольно-ревізійної роботи щодо суб'єктів і об'єктів контролю;

- вміння застосування набутих практичних знань у професійній діяльності працівників контролю.

Вивчення даної дисципліни передбачає попереднє оволодіння студентами знаннями з дисциплін: правознавство, фінансовий, управлінський і податковий облік, економічний аналіз, фінанси, гроші та кредит, бюджетна система Украї­ни та інші.