Мета дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" - формування комплексу теоретичних і практичних знань студентів щодо системного оцінювання функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин в організаціях, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечення цілеспрямованої діяльності персоналу підприємств.

Завдання дисципліни: висвітлення теоретично-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері; вивчення економічних законів, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці; оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, нормування праці; з'ясування механізму зростання продуктивності й ефективності праці; дослідження механізму соціального партнерства; надання студентам ґрунтових знань з питань оплати праці й регулювання заробітної плати; вивчення механізму функціонування системи соціально-трудових відносин; з'ясування механізму регулювання ринку праці та дослідження процесу відтворення робочої сили; визначення місця і ролі Міжнародної організації праці у врегулюванні соціально-трудових відносин; розвиток навичок використання здобутих знань в конкретних процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях; підвищення на цій основі адаптованості студентів до ринку праці, їх здібності ефективно включитися в систему нових соціально-трудових відносин.