Ринок фінансових послуг: 108 год., лекції - 16 год, семінари - 24 год.

Дисципліна читається для студентів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит"  (ОКР "спеціаліст") та 8.03050801 "Фінанси і кредит" (ОКР "магістр"). 

Основними завданнями дисципліни є: формування розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послуг, дослідження наукових засад побудови ринку фінансових послуг як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між Державою, фізичними та юридичними особами; вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку та відповідної державної політики а також засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управляння фінансами за допомогою фінансових посередників, аналізу ринку фінансових послуг.