Метою навчальної дисципліни є надати студентам глибокі знання з теорії, конструюван­ня типових деталей і складальних одиниць машин загального призначення, навчити раціонально вибирати матеріал і форму деталей, правильно визначати ступінь точності і якість обробки поверхонь, виконувати розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, зносостійкість та ін., виходячи із заданих умов роботи деталей у машині, вивчення будови та використання підйомно-транспортних засобів та методів їх раціонального вибору.

Основною задачею вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців, які здатні забезпечити самостійне розв'язування виробничих проблем раціонального використання технічних засобів, їх створення і вдосконалення відповідно до конкретних умов роботи в аграрному виробництві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– призначення типових деталей машин та вузлів, особливості їх конструкцій і функціонування;

– основні види руйнування деталей машин та вузлів і критерії їх роботоздатності;

– фізико-механічні властивості матеріалів, із яких виготовляються деталі;

– методики розрахунку та конструювання деталей машин та вузлів;

– можливості систем автоматизованого проектування і методи оптимізації проектування;

– будову різних типів підйомно-транспортуючого обладнання;

– методи проектування сучасних засобів механізації та автоматизації установчих і пересувних операцій, в тому числі конвеєрів транспортерів, роботів, маніпуляторів, а також засобів малої механізації трудомістких процесів;

уміти:

– аналізувати технічне завдання на проект машини;

– складати кінематичні схеми механізмів і розрахункові схеми деталей і вузлів;

– визначати характер і величину навантажень на деталі і вузли;

– вибирати матеріал для виготовлення деталей машин;

– визначати головний критерій працездатності деталей і вузлів і виконувати проектний розрахунок;

– розробляти компоновочні схеми вузлів, виконувати перевірні розрахунки, розробляти складальні і робочі кресленики;

– практично розраховувати і конструювати механізми, на які діють повторно-короткочасні навантаження, змінні режими і динамічні навантаження;

– розробити заходи з економічного та безпечного використання наявних вантажопідйомних і транспортуючих машин;

– вдосконалювати існуючі підйомні та транспортуючі машини і механізми.