Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета – удосконалення навичок та умінь усного і писемного іншомовного мовлення студентів у межах визначеної тематики, у тому числі професійної, відповідно до потреб міжкультурного спілкування та професійної підготовки за фахом, сформувати у студентів уміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування, формування у студентів професійної компетенції шляхом ознайомлення їх з фаховою лексикою, спеціальною термінологією і стилістичними особливостями мови професійної галузі, формування мовленнєвих стратегій у сфері професійної комунікації.    

Основними завданнями є:

- сформувати іншомовну комунікативну компетентність, у тому числі у сфері спілкування, що визначена майбутніми професійними інтересами і потребами;

- уміння співвідносити теоретичні знання з практичними потребами майбутньої професійної діяльності;

- готовність до ефективної комунікації в іншомовному середовищі, у тому числі у професійній сфері;

- уміння працювати з навчально-методичною літературою та фаховою літературою;

- уміння представити складну комплексну інформацію у стислій формі усно та письмово;

 - уміння аргументувати та обґрунтовувати власну позицію, висувати заперечення стосовно аргументів опонента, дотримуючись усталених норм;

- навички міжособистісних стосунків та готовність роботи у команді;

 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни «Іноземна мова»:

 

Загальні:

ЗК4. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

Спеціальні:

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СК12. Здатність комунікувати та вирішувати професійні задачі іноземною мовою.

Програмні результати навчання:

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР24. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення комунікацій упрофесійній сфері діяльності.