ekol.jpgekol.jpg

Для студентів спеціальності 101 "Екологія":

Мета вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху і основи наукової діяльності» – надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності фахівця-еколога, сформувати первинні знання з екології, окреслити головні екологічні проблеми як в Україні, так і в світі.

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– формування у студентів знань, щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і наукових досліджень,

– формування первинних знань з основ екології та неоекології, наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи,

– формування знань з принципів методології наукових досліджень, які допомагають оцінити екологічний стан довкілля,

– формування принципів ведення наукового пошуку для виявлення порушення екологічної рівноваги у довкіллі.

 

Програмні результати навчання:

– уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень;

– усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів;

– уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних;

– зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

Компетентності:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

– знання та розуміння предметної області та професійної діяльності;

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

– здатність працювати в команді.

Фахові компетентності:

– знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища":

Мета вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху і основи наукової діяльності» – надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності фахівця-еколога, сформувати первинні знання з екології та технологій захисту навколишнього середовища, окреслити головні екологічні проблеми як в Україні, так і в світі.

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– формування у студентів знань, щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і наукових досліджень,

– формування первинних знань з основ екології та неоекології, наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи,

– формування знань з принципів методології наукових досліджень, які допомагають оцінити екологічний стан довкілля,

– формування принципів ведення наукового пошуку для виявлення порушення екологічної рівноваги у довкіллі.

 

Програмні результати навчання:

– обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому;

– вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.

 

Компетентності:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ і методів технологій захисту навколишнього середовища, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

– прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

Фахові компетентності:

– здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів;

– здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів.