Метою дисципліни «Банківська справа» є формування системи знань у сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її ролі в економічному розвитку країни, розуміння специфіки діяльності комерційних банків, основних банківських операцій та набуття студентами практичних вмінь і навичок використання сучасної методології, методів, прийомів й системи показників аналізу банківської діяльності з метою прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни «Банківська справа»:

–- вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань банківської системи;

– розуміння призначення банківської системи та її елементів;

– оволодіння методами проведення банківських операцій та надання банківських послуг;

– аналіз банківської діяльності;

– застосування сучасних методів ефективного управління банківською діяльністю;

– вміння прийняття економічних рішень в будь-якій сфері народного господарства, на основі набутих знань під час вивчення дисципліни.